LỊCH HOẠT ĐỘNG
Thứ 2
Vượt ải
Tống kim
Săn nhím
Phong hỏa
Quả hoàng kim
Săn boss
Liên đấu
Công thành
Thứ 3
Vượt ải
Tống kim
Săn nhím
Hoa sơn
Quả hoàng kim
Săn boss
Liên đấu
Công thành
Thứ 4
Vượt ải
Tống kim
Săn nhím
Phong hỏa
Quả hoàng kim
Săn boss
Liên đấu
Công thành
Thứ 5
Vượt ải
Tống kim
Săn nhím
Hoa sơn
Quả hoàng kim
Săn boss
Liên đấu
Công thành
Thứ 6
Vượt ải
Tống kim
Săn nhím
Phong hỏa
Quả hoàng kim
Săn boss
Liên đấu
Công thành
Thứ 7
Vượt ải
Tống kim
Săn nhím
Hoa sơn
Quả hoàng kim
Săn boss
Liên đấu
Công thành
Chủ Nhật
Vượt ải
Tống kim
Săn nhím
Phong hỏa
Quả hoàng kim
Săn boss
Liên đấu
Công thành