Nhận thưởng nhiệm vụ dã tẩu, phần thưởng phong phú, giá trị

Dã tẩu là nhiệm vụ mà các nhân sỹ có thể thực hiện hằng ngày, đem lại vô cùng nhiều các phần thưởng giá trị, phong phú.

Vị trí

Các nhân sỹ có thể đến gặp Dã tẩu tại thất đại thành thị và 8 tân thủ thôn để nhận nhiệm vụ.

Các nhân sỹ hoàn thành các mốc nhiệm vụ trong ngày 10, 20, 30, 40 và các mốc tính theo tổng số nhiệm vụ đạt được sẽ nhận được những phần thưởng giá trị, phong phú.

Trong lúc làm nhiệm vụ có thể nhận thêm những vật phẩm và lượng kinh nghiệm giá trị khác.